UDBa je izabrala Tuđmana

UDBa je izabrala Tuđmana

NEVIDLJIVA RUKA - Udba je za glavnu ulogu u svojoj igri ili predstavi demokracije izabrala Tuđmana

• Komunističke moćnike i udbaše na položajima nasljeđuju biološki potomci, a tek potom ideološki klonovi. Tako je i obitelj Perković dobro stajala kod svih vlada i predsjednika

Objavljeno: 16. avg 2016 | Dražen Ćurić

Bivši šefovi Udbe Josip Perković i Zdravko Mustač osuđeni su u Njemačkoj na doživotni zatvor zbog sudjelovanja u ubojstvu hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića. Tijekom suđenja otvorena su neka pitanja na koja se još uvijek traže pravi odgovori.

Ka­ko je bi­lo mo­gu­će da u neo­vis­noj i de­mo­krat­skoj Hr­vat­skoj nit­ko ni­je že­lio ra­svi­je­tli­ti taj zlo­čin?

Ni­je bi­lo po­li­tič­ke sna­ge da se po­ku­ša­ju ri­je­ši­ti os­ta­le bru­tal­ne lik­vi­da­ci­je ko­je je Ud­ba pro­vo­di­la u ino­zem­s­tvu gdje su ubi­je­ni de­se­ci emi­gra­na­ta?

Sve to po­go­du­je raz­li­či­tim te­ori­ja­ma pa su se po­če­le kons­tru­ira­ti pri­če o mo­ći Ud­be, od­nos­no ne­for­mal­ne gru­pe ko­ju či­ne oba­vje­štaj­no-po­li­tič­ke struk­tu­re iz ko­mu­nis­tič­kog sus­ta­va.

U ana­li­za­ma i pro­cje­na­ma tak­vih ne­for­mal­nih gru­pa, či­je je pos­to­ja­nje te­ško do­ka­za­ti, uvi­jek ima pre­tje­ri­va­nja. Dok jed­ni tvr­de da je ud­ba­ška ho­bot­ni­ca za­ro­bi­la Hr­vat­sku te da kon­tro­li­ra sve po­lu­ge mo­ći, dru­gi nje­zin utje­caj pot­pu­no mar­gi­na­li­zi­ra­ju. Me­đu­tim, sa­ma či­nje­ni­ca da su Mus­tač i Per­ko­vić bi­li vr­lo utje­caj­ni u hr­vat­skom jav­nom ži­vo­tu u neo­vis­noj Hr­vat­skoj te da se ni­jed­na do­sa­daš­nja Vla­da ni­je usu­di­la ni­šta uči­ni­ti pro­tiv njih, po­t­vr­đu­je da je pos­to­ja­la sta­no­vita ne­vid­lji­va ru­ka ko­ja ih je šti­ti­la.

Zdravko Mustač i Josip Perković - suđenje
Zdravko Mustač i Josip Perković - suđenje

Ne­ki idu ta­ko da­le­ko pa tvr­da da ute­me­lji­telj hr­vat­ske dr­ža­ve Fra­njo Tuđ­man ni­je bio autoh­to­na po­li­tič­ka po­ja­va, ne­go da ga je po na­lo­gu ta­daš­njeg ko­mu­nis­tič­kog vod­stva So­ci­ja­lis­tič­ke Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske iz­a­bra­la Ud­ba kao naj­po­god­ni­jeg čo­vje­ka ko­ji se mo­že su­prot­sta­vi­ti ve­li­ko­sr­p­skim pre­ten­zi­ja­ma te u ko­nač­ni­ci osi­gu­ra­ti hr­vat­sku neo­vis­nost.

To pot­krep­lju­ju tvrd­nja­ma da je upra­vo Jo­sip Per­ko­vić osi­gu­rao Fra­nji Tuđ­ma­nu pu­tov­ni­cu u vri­je­me ka­da su o njoj dru­gi hr­vat­ski di­si­den­ti po­put Mar­ka Ve­se­li­ce, Vla­de Go­tov­ca i Dra­žen Bu­di­ša mo­gli sa­mo sa­nja­ti.

Ovu te­zu zas­tu­pa po­vjes­ni­čar dr. Dra­gan Mar­ko­vi­na ko­ji is­ti­če da je kra­jem osam­de­se­tih doš­lo do sim­bi­oze iz­me­đu nas­tu­pa­ju­će no­ve HDZ-ove vlas­ti na jed­noj stra­ni i ko­mu­nis­tič­ko-ud­ba­ške eli­te ko­ja je pos­ta­la svjes­na ne­iz­bjež­nih po­li­tič­kih pro­mje­na.

- "Me­ni se či­ni re­al­no da je na­ciona­lis­tič­ko kri­lo Sa­ve­za ko­mu­nis­ta Hr­vat­ske idej­no osmis­li­lo HDZ i na ne­ki na­čin pro­ve­lo od­cjep­lji­va­nje Hr­vat­ske od Ju­gos­la­vi­je. U tom pro­jek­tu kao dio tog na­ci­onal­nog kri­la Par­ti­je su­dje­lo­va­la je i Ud­ba ili ba­rem ne­ki nje­zi­ni di­je­lo­vi ko­ji ni­su bi­li mar­gi­nal­ni" - ka­že Mar­ko­vi­na is­ti­ču­ći da Tuđ­man ni­je bio ne­ki ve­li­ki stra­te­ški vi­zi­onar, ne­go pu­ki iz­vr­ši­telj za­mis­li par­tij­skih stra­te­ga i ko­mu­nis­tič­kih taj­nih služ­bi.

Op­ko­lje­ni Fra­njo

Tuđman - Milošević
Tuđman - Milošević

- "Pi­ta­nje je ka­ko je do­bio pu­tov­ni­cu, ka­ko je net­ko tko je bio po­li­tič­ki za­tvo­re­nik i na ne­ki na­čin osum­nji­če­nik za po­li­tič­ku uro­tu mo­gao tek ta­ko pu­to­va­ti po ino­zem­s­tvu? Mis­lim da je on pro­na­đen kao net­ko tko je po­go­dan, tko je mo­gao iz­ves­ti tran­zi­ci­ju od so­ci­ja­liz­ma i Ju­gos­la­vi­je pre­ma no­vom sus­ta­vu" - sma­tra Mar­ko­vi­na do­da­ju­ći da do de­mo­krat­skih iz­bo­ra 1990. go­di­ne ni­je Tuđ­man kon­tro­li­rao Ud­bu, ne­go je ona kon­tro­li­ra­la nje­ga - "Ne sum­njam da je u sa­mos­tal­noj Hr­vat­skoj on bio ključ­ni čo­vjek, ali go­vo­rim za osam­de­se­te go­di­ne do po­bje­de na iz­bo­ri­ma" - ka­že Mar­ko­vi­na.

Za­nim­lji­vo, i dr. Jo­sip Jur­če­vić, po­vjes­ni­čar des­ne pro­ve­ni­jen­ci­je, ta­ko­đer mis­li da je Ud­ba kre­ira­la sve pro­ce­se kon­cem osam­de­se­tih te da je na ne­ki na­čin iz­a­bra­la Tuđ­ma­na da bu­de na če­lu ot­po­ra pro­tiv ve­li­ko­sr­p­skih pre­ten­zi­ja.

- "U Hr­vat­skoj se po­čet­kom 90-ih, kao i de­set­lje­ći­ma pri­je to­ga, ni­je mo­glo ni­šta ima­lo važ­ni­jeg pri­pre­mi­ti i do­go­di­ti bez zna­nja, su­dje­lo­va­nja i kon­tro­le Ud­be. Is­to ta­ko, nit­ko ra­zu­man ni­je mo­gao kra­jem 80-ih oče­ki­va­ti da će išta zna­čaj­ni­je mo­ći na­pra­vi­ti bez Ud­be. Ta­ko je Ud­ba za glav­nu ulo­gu u svo­joj igri ili pred­sta­vi de­mo­kra­ci­je oda­bra­la Fra­nju Tuđ­ma­na te ga do­bro op­ko­li­la svo­jim po­uz­da­nim li­ko­vi­ma po­put Ma­no­li­ća, Me­si­ća, Bolj­kov­ca... Tuđman je na tu igru pristao... ali..."

Cijeli tekst u Premium izdanju Večernjeg

izvor: vecernji.hr-1106443

 

VEČERNJI LIST CENZURIRAO PROFESORA JURČEVIĆA: Pročitajte cijeli razgovor

Josip Jurčević
Josip Jurčević

Objavljeno: 13. avg/kol 2016

Josip Jurčević hrvatski povjesničar, znanstveni suradnik Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar i profesor na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu dao je intervju za današnji Večernji list. Iako objavljen - intervju nije cjelovit - kaže nam profesor Jurčević.

Novinar Dražen Ćurić je kontaktirao i primio tekst odgovora, međutim cenzura radi svoje, te se tekst sakati, mijenja bez odobrenja odnosno autorizacije, jer ipak po ne znam koji put Večernji list dokazuje da "neki drugi igrači" uređuju ovu dnevnu novinu - smatra Jurčević.

Zanimljivo bi bilo vidjeti i integralni tekst drugog povjesničara!? Da li se i njemu ubacivalo, izbacivalo i sugeriralo što reći na zadana pitanja.

U nastavku pročitajte cijeli intervju koji smo primili od profesora Jurčevića:

:: Kako je Udba dočekala stvaranje Hrvatske države?

Sve bitne stvari su danas potpuno razvidne, a nejasni su neki detalji. Savez komunista Hrvatske SKH i UDBa u Hrvatskoj bili su i ostali najvjerniji čuvari Jugoslavije i njenog komunističkog režima, te najžešći protivnici samostalne hrvatske države i demokracije.

Ritam otvaranja Saveza komunista Hrvatske SKH i UDBe u Hrvatskoj prema povijesnim procesima 1990-ih iznuđivan je ritmom velikosrbijanskih prijetnji.

Bilo im je potpuno jasno da će se Miloševićev agresorski stroj - ako i kad krene - najprije i najžešće obračunati s njima, jer su oni u Hrvatskoj bili jedina organizirana i realna snaga. No, SKH i njegova UDBa predugo su vjerovali u opstanak jugorežima, što je kasnije skupo plaćala obrana Hrvatske.

Omekšavanje totalitarizma u Hrvatskoj je godinama kasnilo za Solidarnosti u Poljskoj te perestrojkom i glasnosti u Sovjetskom Savezu. Komunistička kliješta nisu se otvorila u Hrvatskoj čak ni padom Berlinskog zida i pogubljenjem rumunjskog diktatora i njegove supruge.

Tek pod izravnom prijetnjom prelijevanja velikosrbijanske "jogurt revolucije" u Hrvatsku i slomom zadnjeg (14.) kongresa jugopartije, u drugoj polovici siječnja 1990., SKH i njegova UDBa prinuđeni su upustiti se u igru demokracije.

:: Je li Tuđman preuzeo bivše udbaše kako bi ih iskoristio za stvaranje hrvatske države ili su se oni oteli kontroli pa su zagospodarili zemljom?

Potpuno obrnuto. U Hrvatskoj se početkom 1990-ih, kao i desetljećima prije toga, nije moglo ništa imalo važnijeg pripremiti i dogoditi bez znanja, sudjelovanja i kontrole UDBe.

Isto tako, nitko razuman nije mogao krajem 1980-ih očekivati da će išta značajnije moći napraviti bez UDBe.

Tako je UDBa za glavnu ulogu u svojoj igri ili predstavi demokracije odabrala Franju Tuđmana, te ga dobro opkolila sa svojim pouzdanim likovima poput, Manolića, Mesića, Boljkovca itd...

Tuđman je na tu igru pristao - ali je imao druge namjere.

Međutim, prema nizu događaja, a naročito prema današnjem katastrofalnom sveopćem stanju u Hrvatskoj potpuno je razvidno, da je udbaška struktura zadržala kontrolu i u hrvatskoj državi, a sve bitno što je do Oluje izmicalo kontroli, potom je postupno vraćeno u udbaško korito.

Uostalom, udbaška struktura u institucijama hrvatske države već je 1994. lansirala i nadalje razvijala optužnicu da je Franjo Tuđman čelnik udruženog zločinačkog pothvata.

:: Kakva je uloga bivših udbaških struktura u privatizaciji?

Moć udbaške strukture je najočiglednija, najtvrđa i najveća u promjeni vlasničkih odnosa, tj. u sustavnoj pljački bivšeg društvenog vlasništva koja se pogrešno naziva privatizacijom.

Taj pljačkaški model uspostavljen je još zadnjih 1980-ih godina i do sada nije bitnije izmijenjen, te je glavni ključ očuvanja moći udbaške strukture.

:: Što s dogodilo s bivšim udbašima nakon Tuđmanove smrti?

Udbaška, tj. (neo)komunistička moć je veoma stručno i preduboko institucijski strukturirana, što znači da se na sve načine sustavno prilagođavala novim okolnostima.

To se može jasno prepoznavati i u višegeneracijskom kadroviranju u kojem komunističke moćnike i udbaše na institucijskim položajima moći nasljeđuju uglavnom njihovi biološki potomci a tek potom ideološki klonovi.

Po tome je komunizam veoma sličan feudalizmu.

:: Kako se moglo dogoditi da je Josip Perković bio najbliži suradnik Franje Tuđmana, a njegov sin Saša glavni savjetnik Stipi Mesiću i Ivi Josipoviću?

To je samo jedan od zornih primjera klasnog feudalizma u kojem živimo.

:: Zašto je Zoran Milanović toliko inzistirao na Lex Perković?

Na više položaje moći u RH ne pripuštaju se osobe koje nisu ucjenjene, bilo osobnim ili obiteljskim imovinskim kriminalom bilo drugim kompromitirajućim podacima. To je jedna od glavnih poluga kojom tajne službe općenito, a naročito UDBa, upravljaju ljudima.

U tom se području nalaze i razlozi zbog kojih su Milanović i dugi niz drugih moćnika grčevito i uporno tražili spas za Perkovića i Mustača, te ponajviše za sebe.

O svemu tome sam prije tri godine napisao konkretnu i dokumentiranu knjigu, na koju nitko od prozvanih nije prigovorio.

:: Perković je za vrijeme komunizma prodao dušu vragu i izgubio sve moralne kriterije. Zanima me što je on bio u stanju napraviti da bi se dodvorio Tuđmanu i novim vlastima?

UDBa je bila glavni čuvar i ubilački stroj zločinačkog komunističkog režima. Taj stroj se 1990. bez ikakve zadrške i izmjene preselio u potpuno nove povijesne okolnosti, u kojima je postao ključni moderator svih važnijih događanja.

Perković je od 1986. bio na čelu UDBe u Hrvatskoj, a Mustač na čelu cijele jugoslavenske UDBe. Od tada do danas svi u piramidi moći se njima dodvoravaju ili od njih strepe.

Nažalost, izvjesno je da bi se tako moglo i nastaviti kad se vrate u Hrvatsku na izdržavanje kazne, jer se za njihove dosadašnje 22-mjesečne izolacije u Njemačkoj nije znatnije dekonstruirala dubinska moć udbaške strukture.

izvor: dnevno.hr-946392